Regulamin

 

Regulamin III Półmaratonu Termy Uzdrowisko Ciechocinek

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem i jednocześnie głównym sponsorem biegu są:

 • Firma Termy Ciechocinek
 • Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A.
 • Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka,

zaś współorganizatorami są:

 • Powiatowy Komendant Państwowej Straży Pozarnej, 
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Ciechocinek.

Dane teleadresowe organizatorów znajdują się na stronie www.maratonciechocinek.pl

Dr Extenda
Skuteczne polepszenie Twojej potencji!
https://phytonutrition-sante.com/pl/dr-extenda-opinia/

II. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w niedzielę 24.08.2014 r. w Ciechocinku.

2. Start III Półmaratonu Termy Uzdrowisko Ciechocinek  nastąpi o godzinie 11:00. Linia startu zostanie zamknięta po 15 minutach od strzału startera.

3. Długość trasy dla Półmaratonu to 21,0975 km. Trasa posiada atest PZLA .

4. Odbędzie się też bieg towarzyszący na około 10 km.

5. Trasa zostanie oznaczona znakami poziomymi co 1 kilometr.

6. Zawodnicy obu dystansów (półmaraton i bieg na 10 km) ustawiają się na starcie w jednej wspólnej strefie .

III. LIMIT CZASU

1. Dla półmaratonu zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny a dla biegu na 10 km 1,5 godziny.

2. Zawodnicy, którzy po upływie 3 godziny od strzału startera nie dotrą do mety, ale przekroczą już znacznik 20 kilometra, otrzymują  dodatkowo 10 minut na dotarcie do mety i regulaminowe ukończenie biegu. Pozostałe osoby znajdujące się na trasie zobowiązane są   do przerwania biegu (kontynuacja biegu na własną odpowiedzialność) .

IV. UCZESTNICTWO

1. W III Półmaratonie Termy Uzdrowisko Ciechocinek prawo startu mają wyłącznie osoby, które na dzień startu mają ukończone 18 lat lub mają ukończone 16 lat i przedstawią pisemną zgoda rodzica lub prawnego opiekuna.

2. Wszyscy zawodnicy startujący w III Półmaratonie Termy Uzdrowisko Ciechocinek muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. W tym celu biuro będzie czynne w następujących terminie:

 • 23 sierpnia (sobota) w godzinach 15.00 – 19.00
 • 24 sierpnia (niedziela) w godzinach 7.30 – 10.30

Adres Biura Zawodów: Sala Gimnastyczna LO Ciechocinek ul. M.Kopernika róg Armii Krajowej Ciechocinek

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji Biura Zawodów,  informacja o tym fakcie zostanie zamieszczona na stronie półmaratonu : www.maratonciechocinek.pl .

3. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymają pakiety startowe. Pakiety startowe zawierają:

·  numer startowy,

·  agrafki,

·  chip do pomiaru czasu

·  oraz pamiątkową koszulkę. (Uwaga – osobom, które dokonają opłaty startowej po 15 sierpnia 2014, nie gwarantujemy pamiątkowej koszulki w żądanym rozmiarze).

4. Podczas odbioru zestawu startowego z numerem i chipem zawodnik powinien posiadać dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

Musculin Active
Błyskawiczny sposób na mięśnie, których będą Ci zazdrościć!
https://phytonutrition-sante.com/pl/musculin-active-recenzja/

V. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia przyjmowane są:

·  poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.maratonciechocinek.pl

·  lub w Biurze Zawodów.

2. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 16 sierpnia 2014 roku. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów III Półmaratonu Termy Uzdrowisko Ciechocinek.

3. Prawo do startu w zawodach daje zgłoszenie oraz uiszczenie opłaty startowej.

4. Organizator zastrzega sobie prawo usuwania z listy startowej osób, które nie dokonały opłaty startowej w przypadku wyczerpania limitu startujących zawodników.

5. Organizator ustala limit startujących na 850 osób (z orientacyjnym podziałem 550 osób półmaraton, 300 osób bieg na 10,5 km).

VI. KLASYFIKACJE

1. Podczas III Półmaratonu Termy Uzdrowisko Ciechocinek prowadzone będą następujące klasyfikacje:

- klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet,

- klasyfikacje wiekowe w podziale na kobiety i mężczyzn (decyduje rok urodzenia),

 • 16-18,
 • 19-29,
 • 30-39,
 • 40-49,
 • 50-59,
 • 60-69,
 • 70 i więcej.

2. Dodatkowo prowadzone będą następujące klasyfikacje indywidualne:

 • klasyfikacja strażaków – zgodnie z odrębnym regulaminem,
 • klasyfikacja Weteranów Wojska Polskiego-zgodnie z odrębnym regulaminem
 • klasyfikacja mieszkańców Powiatu Aleksandrowskiego,
 • klasyfikacja mieszkańców Województwa Kujawsko - Pomorskiego

​3. W biegu na 10 km będzie prowadzona klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn oraz Weteranów Wojska Polskiego.

4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.

5. O zajęciu określonego miejsca w poszczególnych klasyfikacjach decyduje uzyskany czas brutto.

6. Nagrody w klasyfikacji generalnej i w innych kategoriach nie dublują się. Zwycięzcy w kategorii Open nie będą klasyfikowani w  innych kategoriach (oprócz klasyfikacji STRAŻAKÓW i WETERANÓW).

VII. NAGRODY

1. Przewidujemy nagrody dla pierwszych trzech zawodników w każdej kategorii (Open ).

2. Szczegółowe zasady nagradzania zostaną przedstawione w odrębnym komunikacie na stronie internetowej biegu.

3. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą III Półmaraton Termy Uzdrowisko Ciechocinek oraz bieg na 10 km otrzymają na mecie pamiątkowy medal (różny dla obu dystansów).

4. Zdobywcy miejsc I -III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn oraz zdobywcy miejsc I - III w klasyfikacjach wiekowych otrzymują pamiątkowe trofea.

5. Dla wszystkich osób, które w regulaminowym czasie ukończą bieg organizatorzy zapewniają wiele atrakcyjnych nagród. Warunkiem otrzymania upominku jest zwycięstwo w losowaniu.

6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w zakresie zasad nagradzania .

VIII. OPŁATY

1.Każdy uczestnik  III Półmaratonu Termy Uzdrowisko Ciechocinek ponosi koszty opłaty startowej. Opłata wpisowa wniesiona:

·  do dnia 13.04.2014 r. wynosi 40 zł;

·  do dnia 10.08.2014 r. wynosi 60 zł;

·  po 10.08.2014 r. wynosi 80 zł.

2. Opłaty dla biegu na 10 km wynoszą:

·  do dnia 10.08.2014 r. wynosi 30 zł;

·  po 10.08.2014 r. wynosi 40zł;

3. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie – decyduje data wpływu środków na konto) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.

4. Opłatę na konto bankowe można wnosić do 20.08.2014 r. (później opłata wyłącznie w Biurze Zawodów)

Towarzystwa Przyjaciół Ciechocinka 87-720 Ciechocinek ul. Zdrojowa 2B

nr konta :

40 1020 5200 0000 4202 0052 4488

w tytule proszę podać imię i nazwisko oraz dystans.

5. Osoby urodzone w roku 1949 i wcześniej są zwolnione z opłaty startowej.

6. Zawodnikom zarejestrowanym w klasyfikacji „GRAND PRIX Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014” przysługuje zniżka w wysokości 5 zł.

7. Zapisy zawodników w kategorii „Weteranów Wojska Polskiego” odbywają się na innych zasadach (nabór i rejestracja poprzez 22 Woskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny) szczegóły zostaną opublikowane na stronie maratonu www.maratonciechocinek.pl , oraz u sędziego zawodów (Janusz Wyrąbkiewicz 602 132 395)

8. Dowodem wpłynięcia opłaty startowej jest pojawienie się informacji o wpłacie przy nazwisku zawodnika na liście startowej na stronie www.maratonciechocinek.pl , co następuje po około 7 dniach po dokonaniu opłaty. W sytuacji spornej należy podczas weryfikacji w Biurze Zawodów przedstawić dowód wpłaty.

9. Opłata wpisowa jest całkowicie przeznaczona na koszty organizacji biegu.

IX. ŚWIADCZENIA

 1. Punkty odżywiania zaopatrzone będą w wodę. Na trasie znajdować się będą dwa punkty odżywiania przy Domu Zdrojowym (około 5 km i 15 km)  i przy Muzeum Warzelni Soli (około 9 km i 20 km) .

2. Organizator zapewnia bezpłatne miejsce noclegowe w hali sportowej w nocy przed biegiem. Organizator nie zapewnia materaców ani śpiworów. Skierowania na noclegi będą wydawane w Biurze Zawodów. Zawodnicy będą przyjmowani na nocleg za okazaniem skierowania.

3. Na mecie organizator zapewnia posiłek regeneracyjny.

4. Organizator zawodów zapewnia uczestnikom możliwość oddania rzeczy osobistych do depozytu w budynku Biura Zawodów ( odbiór depozytu na podstawie numeru startowego). Worki depozytowe wydawane i opisywane będą w Burze Zawodów na prośbę uczestnika.

5. Po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z natrysków.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Czasy uzyskane przez biegaczy będą mierzone metodą elektroniczną. Na trasie biegu będą rozmieszczone dodatkowe punkty pomiaru czasu.

2. Bieg będzie zabezpieczany przez służby medyczne. Decyzje lekarza dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.

4. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych.

5. Dyplom za ukończenie III Półmaratonu Termy Uzdrowisko Ciechocinek do samodzielnego wydrukowania znajdzie się na stronie www.maratonciechocinek.pl w dniu 10.09.2014.

6. Komunikat z wynikami końcowymi zawodników zostanie ogłoszony po zakończeniu biegów. Wyniki końcowe zostaną ogłoszone na stronie internetowej biegu.

7. Protesty przyjmuje Sędzia Główny zawodów po wpłaceniu kaucji w wysokości 100 zł. Będą one rozpatrywane na bieżąco przed ogłoszeniem wyników końcowych. W przypadku uznania protestu kaucja będzie zwrócona.

8. Decyzje Sędziego Głównego są ostateczne.

9.Część trasy zawodów przebiega ulicami przy ograniczonym ruchu ulicznym. Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom kierujących ruchem podczas poruszania się po odcinkach trasy wchodzących w bezpośredni kontakt z ruchem samochodowym.

10. Każdy zawodnik biegnie na własną odpowiedzialność, a organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu komplikacji zdrowotnych uczestników, jakie ewentualnie mogą powstać podczas biegu lub też na skutek jego przebiegnięcia.

11. III Półmaraton Termy Uzdrowisko Ciechocinek jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

12. Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do wykorzystania wypowiedzi i wizerunków uczestników biegu do celów reklamy i promocji .

13. Uczestników półmaratonu obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin.

14.Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulamin przysługuje wyłącznie organizatorowi III Półmaratonu Termy Uzdrowisko Ciechocinek .

Sędzia zawodów Janusz Wyrąbkiewicz (602132395)

 

Regulamin III Strażackiego Półmaratonu Termy Uzdrowisko Ciechocinek

Organizatorzy
Sponsorzy